Cyfarfod Nesaf yn unol â’r amserlen isod, am 7.30yh.

Mae’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg

The meetings are held through the medium of Welsh and English

Next Meeting in accordance with the schedule below, at 7.30pm.

Cyfarfodydd | Meetings 2024:

10 Ionawr | January

1 Chwefror | February

6 Mawrth | March

4 Ebrill | April

Mai | May – Cyfarfod Blynyddol y Cyngor Cymuned:  02 Mai 2024 yn Neuadd Goffa Llanrhystud.

5 Mehefin | June              

4 Gorffennaf | July

Awst | August- dim cyfarfod | no meeting

4 Medi | September

3 Hydref | October

7 Tachwedd | November

4 Rhagfyr | December

Lawrlwythwch y cofnodion ac agendâu diweddaraf (ac archif) gan ddefnyddio’r dolenni canlynol. Sylwch fod y dogfennau ar ffurf PDF.

Please download the latest (and archive) minutes and agendas using the following links. Please note that the documents are in PDF format.

2023

2024


Datblygwyd y wefan gan | Website developed by Elfed Jenkins